1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1. Правила користування Бiблiотекою розробленi у вiдповiдностi з Законом України "Про бiблiотеки i бiблiотечну справу", Законом про культуру", "Законом України про iнформацiю", "Типовими правилами користування бібліотеками України", затвердженими наказом МК №275 від 05.05.1999 р.

2. Бiблiотека, як бiблiотечно-бiблiографiчний, культурно-просвiтницький i науково-допомiжний соцiальний iнститут, забезпечує збирання, збереження i загальнодоступнiсть документально-iнформацiйних ресурсiв (книг, документiв та iнших носiїв iнформацiї), свободу вибору лiтератури та сучаснi форми iнформацiйного забезпечення користувачiв.

3. Бiблiотека забезпечує державнi гарантiї громадянам безкоштовностi основних видiв бiблiотечних послуг. Платнi послуги надаються за запитами користувачiв; розмiр оплати та перелiк платних послуг визначаються адмiнiстрацiєю у вiдповiдностi з чинним законодавством України та постановою Кабінету Міністрів України.

4. Бiблiотека, орiєнтована на принципи iнтелектуальної свободи, гарантує громадянам, пiдприємствам, установам, органiзацiям право на доступ до бiблiотечних фондiв та одержання бiблiотечних послуг.

5. Бiблiотека, керуючись принципами універсального формування фонду, гуманностi i демократизацiї суспiльства, гарантує збереження творiв друку незалежно вiд полiтичних, релiгiйних переконань авторiв.

6. Бiблiотека, згiдно з чинним законодавством України, зберiгає таємницю запитiв читачiв, не допускає використання даних про читачiв з будь-якою метою.

7. Читачi i працiвники бiблiотеки зобов'язанi бути взаємно ввiчливими, виконувати Правила користування бiблiотекою, дотримуватись тишi, чистоти i порядку, дбайливо ставитись до фонду та майна бiблiотеки. Палити в бібліотеці суворо заборонено.

2. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Бібліотека зобов’язана:

1. Здійснювати формування бібліотечного фонду у відповідності зі статусом районної бібліотеки та з врахуванням читацьких запитів.

2. Створювати умови читачам для використання фонду, впроваджувати сучасні інформаційні технології з метою оперативного задоволення запитів читачів, надавати допомогу в доборі необхідних документів.

3. Вдосконалювати систему інформування читачів про бібліотечні фонди, про всі види інформаційно-бібліотечних послуг, які надає бібліотека, в т.ч. платних.

4. Формувати у читачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою та сприяти підвищенню культури читання.

5. Розвивати сферу діяльності бібліотеки як центру культури, задовольняти потреби читачів у спілкуванні, створювати при бібліотеці читацькі об’єднання, клуби за інтересами.

6. Створювати читацькі ради; звітувати про діяльність бібліотеки перед користувачами.

7. Забезпечити збереження бібліотечного фонду; систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.

3. ПРАВА ЧИТАЧІВ

1. Громадяни мають право користуватися бiблiотекою незалежно вiд соціального походження, статі, освіти, расової і національної приналежності, віросповідання, майнового стану та мiсця проживання. Особи, якi тимчасово проживають в м. Татарбунари, знаходяться у вiдрядженнi, тощо мають право користуватись фондом бiблiотеки тiльки в читальних залах.

2. Фондами бiблiотеки мають право користуватись особи з 16-рiчного вiку. Дiти до 16-и рокiв вiдвiдують бiблiотеку з дозволу i на основi документiв їх батькiв та особистого свiдоцтва про народження.

3. Читачi бiблiотеки мають право:

- користуватись всiма фондами бiблiотеки, в т.ч. рiдкiсними i цiнними виданнями, в читальному залі;

- брати додому книги iз фонду вiддiлу абонементу;

- одержувати видання iз фондiв iнших бiблiотек через мiжбiблiотечний абонемент (МБА);

- здiйснювати попереднє замовлення на лiтературу iз фонду бiблiотеки по телефону, факсу, iншими засобами.

4. Читач може реалiзувати свої духовнi, нацiонально-культурнi потреби i творчi можливостi, приймаючи участь в культурно-масовiй дiяльностi бiблiотеки: засiданнях клубiв за iнтересами, творчих зустрiчах в лiтературнiй та музичнiй вiтальнях, читацьких конференцiях, диспутах i лiтературних вечорах.

5. Читачi мають право брати участь в громадському управлiннi бiблiотекою, вибирати i бути обраним в громадську Раду бiблiотеки.

6. Громадяни, юридичнi особи, громадськi органiзацiї можуть здiйснювати матерiальну пiдтримку бiблiотеки, фiнансувати бiблiотечнi програми, творчi починання, представляти i захищати її iнтереси.

4. ОБОВ'ЯЗКИ ЧИТАЧIВ

1. Вiдвiдувач при записi до бiблiотеки зобов'язаний ознайомитись з Правилами користування бiблiотекою i пiдтвердити зобов'язання їх виконувати пiдписом в реєстрацiйнiй картцi.

2. Порядок запису до бiблiотеки:

1). Реєстрацiя читача здiйснюється при наявностi, паспорта або вiйськового квитка, в особливих випадках — посвiдчення особи.

2). Щорiчно з першого сiчня проводиться перереєстрацiя читачiв.

3. Порядок замовлення видань в читальних залах.

1). В читальному залi читач замовляє потрібні йому документи. Одноразово можна замовити не бiльше 10 книг.

2). Прийом замовлень вiд читачiв i видача їм лiтератури припиняється за 30 хв. до кiнця роботи читального залу.

3). Видання з пiдсобних i спецiалiзованих фондiв читач отримує протягом 3-10 хв.

4) Замовлена з книгосховища лiтература зберiгається на бронеполицi 7 днiв. При необхiдностi читач може по телефону або особисто продовжити цей термiн зберiгання.

5). Замовленi читачами твори друку перевiряються на наявнiсть всiх сторiнок i вкладок:

§ читачем — при одержаннi замовлених видань;

§ бiблiотекарем — при поверненнi використаних читачем видань.

В разі виявлення дефектів читач повинен попередити бібліотекаря негайно, в іншому разі відповідальність за виявлені дефекти несе користувач. При цьому бібліотекар зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку

6). При поверненнi читачем книг на контрольному листковi робиться вiдповiдна вiдмiтка.

7). Єдиний примiрник в фондi, рiдкiснi i цiннi твори друку, довiдковi, перiодичнi, видання, що користуються пiдвищеним попитом, матерiали, одержанi по МБА, додому не видаються.

5. Порядок користування фондом абонементу.

1. Читач абонементу може одержати додому не бiльше 5 видань термiном до 30 днiв. Строк користування новими журналами й iншими творами друку пiдвищеного попиту — до 10 днiв за узгодженням з працiвниками абонементу.

2. За кожен отриманий примiрник творiв друку на абонементi читач повинен розписатися в своєму читацькому формулярi. При поверненнi видань — запис книговидачi погашається розписом бiблiотекаря.

3. Читач має право подовжити термін користування творами друку.

4. Читачi, що користуються абонементом, у вiдповiдностi з Законом України "Про бiблiотеки i бiблiотечну справу", ст.21, з метою збереження державного фонду в окремих випадках при користуванні цінними виданнями вносять грошову заставу. Розмiр застави визначається адмiнiстрацiєю бiблiотеки.

6. Формуляр читача є первинним статистичним документам, що засвiдчує дату вiдвiдування i факт видачi творiв друку iз фонду бiблiотеки та їх повернення читачем. Ці документи зберігаються 3 роки.

7. Абонентом МБА районної бібліотеки може стати кожна фізична особа.

6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЧИТАЧIВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА I ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ БIБЛIОТЕКОЮ

1. Читач зобов'язаний виконувати Правила користування бiблiотекою, бережливо ставитись до фондiв бiблiотеки i її майна, своєчасно повертати отриманi на тимчасове користування видання.

2. Громадяни, пiдприємства, органiзацiї, установи, якi втратили твори друку з фондiв бiблiотеки або заподiяли їм непоправну шкоду, зобов'язанi замiнити їх вiдповiдними творами друку або творами, визнаними бiблiотекою рiвноцiнними. При неможливостi замiни — вiдшкодувати їх комерцiйну вартiсть або витрати на вiдновлення видання (вартiсть копiї).

3. В разi навмисного пошкодження або викрадення видань iз бiблiотечного фонду, читач несе кримінальну відповідальність згідно чинному законодавству України, позбавляється права користування бiбліотечним фондом терміном від 1 місяця до 1 року. Про такi порушення бiблiотека повiдомляє адмiнiстрацiю за мiсцем роботи або навчання, iншi бiблiотеки.

4. Читачi, якi порушили Правила користування бiблiотекою виключаються з бiблiотеки на 1 рiк, при повторних порушеннях — назавжди.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.